Gråsæl Nationalpark Vadehavet Tandrup Naturfilm

 

img nationalpark logo

Kort om Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Flere end 10 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket. Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.

Øer og tidevand

Hele Vadehavet har status som natur- og vildtreservat med forskellige bestemmelser for færdsel, jagt og andre aktiviteter. I det internationale vadehav er der mere end 30 øer, heraf tre i Danmark: Fanø, Mandø og Rømø.

Hele Vadehavsområdet er påvirket af tidevandet, som skyldes månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt cirka halvanden meter.

 

 

I rytmen mellem ebbe og flod

Tidevandets rytme mellem højvande og lavvande to gange i døgnet skaber gode forudsætninger for Vadehavets dynamiske økosystem med mange mikroskopiske planter og dyr, der danner fødegrundlaget for en bundfauna af orme, muslinger og krebsdyr. Der kan være flere tusinde af disse dyr på blot en kvadratmeter vadebund. Under lavvande, når vaderne tørlægges, tanker fuglene op inden rejsen til yngleområderne i Nordskandinavien, Sibirien og Grønland - eller undervejs til overvintringslokaliteterne mod syd. Den spættede sæl yngler i Vadehavet. Sælerne er især i yngletiden og under pelsfældningen afhængige af at kunne ligge uforstyrrede på tørlagte banker.

Fakta om Nationalpark Vadehavet

Indviet 16. oktober 2010
Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
Landareal: 30.000 ha (300 km2)
Internationalt naturområde: ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område
Tidevand: To gange i døgnet flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene
Antal rastende vandfugle på træk: 10-12 millioner om året
Stære på træk: mere end 1 million
I kan opleve Mandøs natur på en tur øen rundt til fods eller på cykel

Klit fladbglg

img verdensarv logo

 

 Èt vadehav - ên verdensarv

Verdensarv Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret gennem hele området. Det omfatter nu stort set hele Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark: et område på næsten 11.500 kvadratkilometer langs en kyststrækning på omkring 500 kilometer. Vadehavet blev i 2009 optaget på UNESCO's Verdensarvsliste som anerkendelse for områdets "enestående universelle værdi" og samtidig for de fremskridt, der er sket i forhold til at beskytte og forvalte området over flere generationer. Status som UNESCO verdensarvsområde er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde, og den anerkender og bekræfter områdets enestående globale betydning. Vadehavet rangerer nu på lige fod med andre verdensarvsområder som fx Great Barrier Reef og Grand Canyon. Optagelsen på UNESCOs Verdensarvsliste anerkender Vadehavets enestående universelle værdi og betyder, at vi skal sikre Vadehavet til fordel for nutidige og fremtidige generationer.


Hvilken enestående og universel værdi har Vadehavet?

Landskabet formes foran øjnene på dig: Intet andet sted på jorden findes en så forskelligartet og dynamisk kystlinje, som konstant formes af vinden og tidevandet. Det er disse naturlige processer, der forløber uafbrudt på tværs af Vadehavet, som har skabt de nuværende øer, sandbanker, render, mudderbanker, dyb, marskenge og klitter, som kan opleves i dag.

Naturens kræfter og dynamikken giver et uvurderligt billede af, hvordan planter, dyr og kystmiljøet har tilpasset sig fortidens og nutidens globale forandringer. Produktionen af biomasse er den højeste i verden og betyder, at fisk, sæler og fugle har rig adgang til føde.

Den globale biodiversitet afhænger af Vadehavet: På trods af dets rolige udseende er Verdensarv Vadehavet den største vildmark i Europa og et af verdens vigtigste hotspots for biodiversitet.

 

 

Vadehavet giver næring til mere end 10.000 plante- og dyrearter. Derudover spiller Vadehavet en rolle, der rækker langt ud over dets grænser: lokale arters overflod er altafgørende for 10-12 millioner trækfugle, der mellemlander i området på deres træk til overvintringsområder eller til de områder, hvor de befinder sig om sommeren.


Fuldstændig og intakt: Verdensarv Vadehavet omfatter alle de dele (arter, levesteder, processer), der udgør et naturligt og dynamisk Vadehav. Området er stort nok til, at vi kan sikre bevarelsen og beskyttelsen af disse exceptionelle egenskaber ved et af verdens absolut bedste økosystemer af denne type.


Godt beskyttet på tværs af grænser: Beskyttelsen og forvaltningen af verdensarv er effektivt sikret. Vadehavets meget høje beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark, hvor Vadehavet er erklæret for nationalpark og naturreservat. Ved at arbejde sammen sikrer de tre lande en integreret forvaltning af området - de sikrer beskyttelsen af et grænseløst, sammenhængende og uadskilleligt økosystem, og de anerkender deres fælles ansvar over for det globale samfund for at sikre, at nutidige såvel som fremtidige generationer kan nyde godt af Vadehavet.

strandskade Nationalpark Vadehavet Tandrup Naturfilm